In 2013 was ik medeoprichter van het Burgerinitiatief Zonnehof (BIZ!) in Amersfoort, dat zich – in goede harmonie met de gemeente – richtte op de revitalisatie en transformatie van een verwaarloosd stadsplein in Amersfoort naar stadspark. Het BIZ! heeft in dit kader het volledige traject van inspraak vormgegeven en begeleid, alsmede het overleg met de gemeente. Het Burgerinitiatief is zeer succesvol geweest en heeft tot resultaat gehad dat een gebiedstransitie tot stand kwam, waarbij de woonfunctie in het gebied is en nog verder wordt versterkt; de aanvankelijk dominante parkeerfunctie is tot een minimum beperkt en het plein is omgevormd naar een park, dat medio 2018 officieel is geopend. Het park is een welkome toevoeging aan de stad gebleken: een plek met een publiek karakter, die uitnodigt tot verblijven en verbinden. Voor het in dit gebied aanwezige Rietveldpaviljoen is de transformatie van plein naar park van grote betekenis geweest: voor het paviljoen alsmede voor andere belendende panden heeft de ontwikkeling tot herijking van betekenis en tot waardevermeerdering geleid.